સ્ટૉક એક્સચેન્જ ઇન્ટિમેશન_collapse_banner

banner-dynamic-scroll-cockpitmenu_genericpage

કોર્પોરેટ સ્ટૉક એક્સચેન્જ ઇન્ટિમેશન_wc

સ્ટૉક એક્સચેન્જની સૂચના

સેબી સર્ક્યુલર નં. cir/imd/df- 1/67/2017 મુજબ અર્ધ વાર્ષિક રિપોર્ટ – ઑક્ટોબર 2022 થી માર્ચ. 2023
બોર્ડ મીટિંગનું પરિણામ - 24 એપ્રિલ 2023
કોમર્શિયલ પેપરનું રિડેમ્પશન - 25 એપ્રિલ 2023
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ, 2015ના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સુચના - વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ-21.04.2023
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 23.05.2023
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 30 ભાગ 4
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 30 ભાગ 5
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 30 ભાગ 6
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 30 ભાગ 7
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 12.06.2023
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 30 ભાગ 10
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 30 ભાગ 11
એનસીડી માટે રેકોર્ડ તારીખની સૂચના - જુલાઈથી ડિસેમ્બર 2023
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 21.06.2023
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 12.07.2023
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 139 ભાગ 13
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 21.07.2023
બોર્ડ મીટિંગનું પરિણામ - 24 જુલાઈ 2023
રેગ્યુલેશન 54-30.06.2023ના એનસીડી માટે સુરક્ષા કવર ઉપલબ્ધ છે
52 (7) અને (7a) - એપ્રિલ-જૂન 2023 ના એનસીડીના ફંડના ઉપયોગનું સ્ટેટમેન્ટ
આગળ વધવા પર સીએફઓ પ્રમાણપત્ર -સીપી 30.06.2023
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 99 ભાગ 9
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 109 ભાગ 10
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 129 ભાગ 12
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી - સીપી 04.08.2023
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 69 ભાગ 6
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 12.08.2023
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજ અને રિડમ્પશનની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 11.08.2023
રેકોર્ડ તારીખની માહિતી શ્રેણી 15
રેકોર્ડ તારીખની માહિતી શ્રેણી 18
રેકોર્ડ તારીખની માહિતી શ્રેણી 22
રેકોર્ડ તારીખની માહિતી શ્રેણી 23
રેકોર્ડ તારીખની માહિતી શ્રેણી 24
રેકોર્ડ તારીખની માહિતી શ્રેણી 25
રેકોર્ડ તારીખની માહિતી શ્રેણી 27 અને શ્રેણી 29 ભાગ 3
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 19 ભાગ 1
રેકોર્ડ તારીખની માહિતી શ્રેણી 29 ટ્રાન્ચ 2, 4 અને 5
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી સિરીઝ 30 ભાગ 12
રિકૉર્ડ તારીખની માહિતી - સીપી 30.08.2023
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 08.09.2023
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજ અને રિડમ્પશનની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 15.09.2023
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 23.09.2023
કમર્શિયલ પેપરનું રિડમ્શન - 25 સપ્ટેમ્બર 2023
સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 57(1) હેઠળ સૂચના, 2015- વાર્ષિક વ્યાજ અને રિડમ્પશનની ચુકવણીનું સર્ટિફિકેટ - 25.09.2023

સ્ટૉક_એક્સચેન્જ_ઇન્ટિમેશન__releatedarticles_wc

સ્ટૉક એક્સચેન્જ ઇન્ટિમેશન_pac_wc

આ પણ જુઓ

About Us - Overview, Story and Mission | Bajaj Housing

વધુ જાણો

વધુ જાણો

વધુ જાણો

વધુ જાણો