બોર્ડ સમિતિઓની રચના

banner-dynamic-scroll-cockpitmenu_genericpage

corporateboardcommittes_wc

બોર્ડ સમિતિના સભ્યો

ક) ઑડિટ
સમિતિ
શ્રી અનામી એન રૉય,ચેરમેન
ડૉ. અરિંદમ કુમાર ભટ્ટાચાર્ય, સભ્ય
શ્રી રાજીવ જૈન, સભ્ય
શ્રીમતી જેસ્મિન ચેની, સભ્ય
 
ખ) નામાંકન અને મહેનતાણા અંગેની સમિતિ
ડૉ. અરિંદમ કુમાર ભટ્ટાચાર્ય, ચેરમેન
શ્રી અનામી એન રોય, સભ્ય
શ્રી રાજીવ જૈન, સભ્ય
 
ગ) કોર્પોરેટ સામાજિક જવાબદારી સમિતિ
શ્રી અનામી એન રૉય,ચેરમેન
શ્રી સંજીવ બજાજ, સભ્ય
શ્રી રાજીવ જૈન, સભ્ય
 
ઘ) જોખમ વ્યવસ્થાપન સમિતિ:
ડૉ. અરિંદમ કુમાર ભટ્ટાચાર્ય, ચેરમેન
શ્રી સંજીવ બજાજ, સભ્ય
શ્રી અનામી એન રોય, સભ્ય
શ્રી રાજીવ જૈન, સભ્ય
શ્રી અતુલ જૈન, સભ્ય
શ્રીમતી જેસ્મિન ચેની, સભ્ય
શ્રી નીરજ આદિયાની, સભ્ય
શ્રી ગૌરવ કલાની, સભ્ય
શ્રી વિજય સોલંકી, સભ્ય
શ્રીમતી અજીતા કાકડે, સભ્ય
ચ) આઇટી સ્ટ્રેટેજી
સમિતિ:
ડૉ. અરિંદમ કુમાર ભટ્ટાચાર્ય, ચેરમેન
શ્રી સંજીવ બજાજ, સભ્ય
શ્રી રાજીવ જૈન, સભ્ય
શ્રી અતુલ જૈન, સભ્ય
શ્રીમતી જેસ્મિન ચેની, સભ્ય
શ્રી નીરજ આદિયાની, સભ્ય
શ્રી ગૌરવ કલાની, સભ્ય
શ્રી અનુરાગ જૈન, સભ્ય
છ) હિસ્સેદારો સાથેના સંબંધ અંગેની સમિતિ
શ્રી અનામી એન રૉય,ચેરમેન
શ્રી સંજીવ બજાજ, સભ્ય
શ્રી રાજીવ જૈન, સભ્ય

composition of board committees_pac_wc

આ પણ જુઓ

About Us - Overview, Story and Mission | Bajaj Housing

વધુ જાણો

વધુ જાણો

વધુ જાણો

વધુ જાણો