ગ્રુપ સ્ટ્રક્ચર_કોલૅપ્સ_બૅનર

banner-dynamic-scroll-cockpitmenu_genericpage

corporatetree_wc

ગ્રૂપનું માળખું

બજાજ હોલ્ડિંગ્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ (બીએચઆઇએલ)(લિસ્ટેડ)

 
 
 
 
 
 
234.22%0%
 
 
 

બજાજ ઑટો લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

ઑટો બિઝનેસની પેટા-કંપની

1 0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ પ્રદાન કરતી પેટા-કંપની

0%
 
 
 

મહારાષ્ટ્ર સ્કૂટર્સ લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

અનરજિસ્ટર્ડ કોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની

 
 
 
 
 
 
 
 
 • VericleLine
  3 0%
   
   
   

  બજાજ ફાઇનાન્સ
  લિમિટેડ (લિસ્ટેડ)

  લેન્ડિંગ બિઝનેસની પેટા-કંપની

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ લિમિટેડ

  પ્રોટેક્શન

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ આલિયાન્ઝ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ લિમિટેડ

  પ્રોટેક્શન અને રિટાયરલ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ
  ડાયરેક્ટ લિમિટેડ

  ડિજિટલ માર્કેટપ્લેસ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ હેલ્થ લિમિટેડ

  હેલ્થકેર ઇકોસિસ્ટમ સોલ્યુશનિંગ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ ઍસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

 
 
 
 
 
 
 
 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ હાઉસિંગ
  ફાઇનાન્સ લિમિટેડ

  મૉરગેજ લેન્ડિંગ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફાઇનાન્શિયલ
  સિક્યુરિટીઝ લિમિટેડ

  બ્રોકિંગ અને ડિપોઝિટરી

 • 0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ ઍસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ
  વેન્ચર્સ લિમિટેડ

  વૈકલ્પિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ
  વેન્ચર્સ લિમિટેડ

  વૈકલ્પિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ

આ સિવાય, બજાજ ફિનસર્વ (બીએફએસ) પાસે એક વધુ સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપનીઓ બીએફએસ સાહસો (બીએફએસવી) છે

 1. 60.69% પ્રમોટર હોલ્ડિંગ અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા હોલ્ડિંગ
 2. 55.06% પ્રમોટર હોલ્ડિંગ અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા હોલ્ડિંગ
 3. 54.69% પ્રમોટર હોલ્ડિંગ અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા હોલ્ડિંગ

બજાજ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (બીએફએલ) બીએલ ની 100% પેટાકંપની છે જે ફેબ્રુઆરી 2018 માં સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ ગઈ છે.

બજાજ ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ (બીએફએસએલ) બીએફએલની 100% પેટાકંપની છે જે ઓગસ્ટ 2019 માં સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ ગઈ છે.

મહારાષ્ટ્ર સ્કૂટર્સ લિમિટેડ (એમએસએલ)ને એક અનરજિસ્ટર્ડ કોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

નોંધ કરો કે ઉપરોક્ત શેરહોલ્ડિંગ 31 માર્ચ, 2024 સુધી છે.

ગ્રૂપનું માળખું

બજાજ હોલ્ડિંગ્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ (બીએચઆઇએલ)(લિસ્ટેડ)

 
 
 
 
 
 
234.22% 0%
 
 
 

બજાજ ઑટો લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

ઑટો બિઝનેસની પેટા-કંપની

1 0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ પ્રદાન કરતી પેટા-કંપની

0%
 
 
 

મહારાષ્ટ્ર સ્કૂટર્સ લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

અનરજિસ્ટર્ડ કોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની

 
 
 
 
 
 
VericleLine
VericleLine
 
VericleLine
3 0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

લેન્ડિંગ બિઝનેસની પેટા-કંપની

VericleLine
VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ લિમિટેડ

પ્રોટેક્શન

VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ આલિયાન્ઝ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ લિમિટેડ

પ્રોટેક્શન અને રિટાયરલ

 
 
 
 
 
VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ ડાયરેક્ટ લિમિટેડ

ડિજિટલ માર્કેટપ્લેસ

VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ હેલ્થ લિમિટેડ

હેલ્થકેર ઇકોસિસ્ટમ સોલ્યુશનિંગ

 
 
 
 
 
0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ ઍસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ વેન્ચર્સ લિમિટેડ

વૈકલ્પિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ

VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ વેન્ચર્સ લિમિટેડ

વૈકલ્પિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ

 
 
 
 
0%
 
 
 

બજાજ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ

મૉરગેજ લેન્ડિંગ

VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ

બ્રોકિંગ અને ડિપોઝિટરી

આ સિવાય, બજાજ ફિનસર્વ (બીએફએસ) પાસે એક વધુ સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપનીઓ બીએફએસ સાહસો (બીએફએસવી) છે

 1. 60.69% પ્રમોટર હોલ્ડિંગ અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા હોલ્ડિંગ
 2. 55.06% પ્રમોટર હોલ્ડિંગ અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા હોલ્ડિંગ
 3. 54.69% પ્રમોટર હોલ્ડિંગ અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા હોલ્ડિંગ

બજાજ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (બીએફએલ) બીએલ ની 100% પેટાકંપની છે જે ફેબ્રુઆરી 2018 માં સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ ગઈ છે.

બજાજ ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ (બીએફએસએલ) બીએફએલની 100% પેટાકંપની છે જે ઓગસ્ટ 2019 માં સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ ગઈ છે.

મહારાષ્ટ્ર સ્કૂટર્સ લિમિટેડ (એમએસએલ)ને એક અનરજિસ્ટર્ડ કોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

નોંધ કરો કે ઉપરોક્ત શેરહોલ્ડિંગ 31 માર્ચ, 2024 સુધી છે.

ગ્રુપ-સ્ટ્રક્ચર_સંબંધિત આર્ટિકલ્સ_ડબ્લ્યુસી

ગ્રુપ સ્ટ્રક્ચર_PAC_WC

આ પણ જુઓ

વધુ જાણો

વધુ જાણો

વધુ જાણો

વધુ જાણો

કોર્પોરેટલોકેટસ_ડબ્લ્યુસી

Locate us અમને શોધો

લોન મેળવવા, ઇએમઆઇ ચૂકવવા અથવા સંપૂર્ણ પેપરવર્ક કરવા માટે અમારી નજીકની શાખાની મુલાકાત લો.