அபராதங்கள்_collapse_banner

banner-dynamic-scroll-cockpitmenu_genericpage

கார்ப்பரேட்_அபராதங்கள்_wc

தேவைப்படும் ஒழுங்குமுறை

பஜாஜ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (பிஎச்எஃப்எல்) நிறுவனங்கள் சட்டம், 1956-யின் கீழ் ஒரு வீட்டு நிதி நிறுவனமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் தேசிய வீட்டு வங்கியுடன் வீட்டு நிதி நிறுவனமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிஎச்எஃப்எல்-யில் அபராதங்களின் அறிவிப்பு.

வரிசை. எண். அறிவிக்கும் அதிகாரம் விளக்கம்
1 என்எச்பி "தேசிய வீட்டு வங்கி சட்டம், 1987-யின் கீழ் இணைக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை பயன்படுத்துவதில் என்எச்பி தனியார் பிளேஸ்மென்ட் அடிப்படையில் (என்எச்பி) வழிகாட்டுதல், 2014 என்சிடி-களை வழங்கிய பேரா10 (5) முரண்பாட்டின் காரணமாக 06/11/2019 அன்று ரூ. 5,000/- அபராதத்தை விதித்துள்ளது."
2 என்எச்பி "தேசிய வீட்டு வங்கி சட்டம், 1987-யின் கீழ் இணைக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை பயன்படுத்துவதில் என்எச்பி தனியார் பிளேஸ்மென்ட் அடிப்படையில் (என்எச்பி) வழிகாட்டுதல், 10 (2) என்சிடி-களை வழங்கிய பேரா27 (2010) முரண்பாட்டின் காரணமாக 01/09/2020 அன்று ரூ. 50,000/- அபராதத்தை விதித்துள்ளது, 2014"

தேவைப்படும் ஒழுங்குமுறை_wc

பயனர்கள் இவைகளையும் பரிசீலிக்கின்றனர்

About Us - Overview, Story and Mission | Bajaj Housing

மேலும் அறிக

மேலும் அறிக

மேலும் அறிக

மேலும் அறிக